Monday, 31 October 2016


ANCAMAN SEKULARISME TERHADAP MASYARAKAT ISLAM

Tugasan SYW 502
Fatin Nabilah Binti Mohamad Tahir
P-ISM081/15
Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam
Universiti Sains Malaysia


Menurut Kamus Dewan Melayu, sekular bermaksud berkaitan dengan keduniaan, bersifat duniawi dan tidak berkaitan dengan agama. Sekularisme pula ialah satu ideologi atau fahaman yang menghapuskan kepercayaan kepada Tuhan dan menolak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial manusia. Kemasukan unsur-unsur sekularisme sangat membimbangkan terhadap umat Islam apabila ia mula meresap ke dalam pelbagai lapangan. Keadaan ini menyebabkan umat Islam lupa akan ajaran Islam yang menjadi tunggak utama dalam pelbagai aspek kehidupan. Fahaman sekularisme ini telah mengambil kesempatan untuk mengubah corak pentadbiran dalam bidang pendidikan, syariat, ekonomi, politik, ideologi, tingkah laku dan pentadbiran kepada corak sekular Islam. Tujuannya ialah agar dapat menjauhkan diri manusia daripada Islam seterusnya menutup sebarang hubungan alam ini dengan Allah SWT. Sekularisme adalah satu ancaman yang amat merbahaya kepada seluruh umat Islam khususnya kepada umat Islam di Malaysia. Terdapat sekurang-kurangnya tiga kesan yang negatif kepada umat Islam jika sekularisme terus menular dalam kalangan masyarakat Islam pada hari ini. 

Kesan yang pertama dapat dilihat dalam aspek agama dan juga akidah. Sekularisme telah memberi kesan terhadap agama Islam kerana telah membawa satu fahaman yang bertentangan dengan Islam iaitu pluralisme agama. Pluralisme agama ialah negara harus membebaskan rakyat untuk mengamalkan apa-apa agama seterusnya melihat semua agama harus dipandang sama dan memiliki kedudukan yang sama. Sekularisme juga telah mendorong munculnya liberalisme iaitu mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Kaum intelektual Barat ingin mengembalikan semua perkara kepada kekuatan akal manusia. Hal ini jelas bertentangan dengan Islam kerana dalam Islam tiada ajaran yang boleh dipadankan dengan fahaman sekulerisme kerana Islam adalah ad-deen iaitu satu cara hidup. Ajaran Islam juga tidak memisahkan antara manusia dengan Penciptanya iaitu Allah SWT (Shopuan Anwar Ahmad, 2003). Jika masyarakat Islam masa kini terus mengamalkan sekularisme dalam kehidupan beragama, ini akan menyebabkan mereka terbelenggu pada dunia fizikal dan menyangkal nilai-nilai insaniah dan selanjutnya mendorong kepada sikap memper"tuhan"kan manusia. Lantas dengan peranan sebagai ‘pencipta baharu', mereka bukan sahaja menzalimi alam tetapi juga diri sendiri secara zahir dan batinnya. Hal ini akan menyebabkan pembangunan insaniah yang holistik tidak dapat dicapai. 

Kesan yang kedua yang dibawa oleh sekularisme ialah dari aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, golongan sekular meletakkan keduniaan sebagai matlamat yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tuhan dan akhirat. Maka, bagi merealisasikan matlamat sekular, mereka menggubal sistem secara sesuka hati bagi memuaskan kehendak material semata-mata. Antara sistem yang diguna pakai adalah konsep riba yang jelas bertentangan dengan syariat Islam. Dalam ekonomi Islam, untuk mendapat keuntungan alternatif yang ada, ia bukanlah dengan jalan riba, tetapi ia berasaskan sistem jual beli dan mudarabah. Allah SWT telah menjelaskan bahawa jual beli dan riba adalah berbeza (Zaini Nasohah, 2004). Firman Allah SWT bermaksud:

           Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
                                                                                                   (al-Baqarah, 2: 275)

Sekalipun konsep jual beli antara agama Islam dengan sekular adalah sama, iaitu dengan adanya ijab qabul, tetapi dalam Islam, ia berdasarkan niat kerana Allah SWT yang mempunyai hubung kaitnya dengan akhirat, tanpa ada unsur penipuan untuk kepentingan peribadi semata-mata. Masyarakat yang mengamalkan sekularisme dalam kehidupan seharian akan menjadi seorang yang tamak haloba yang hanya memikirkan keuntungan di dunia semata-mata tanpa mengambil kira syariat Islam yang sebenar dan akan menjadikan keuntungan hidup di dunia sebagai satu matlamat hidup tanpa memikirkan untuk mendapatkan keredhaan Allah disetiap perbuatan yang dilakukan. Ini akan menyebabkan manusia menjadi hamba kepada ekonomi semata-mata

Kesan sekularisme yang seterusnya dapat dilihat daripada aspek sosial. Dalam aspek sosial, sekularisme banyak mengakibatkan berlakunya kepincangan dalam kehidupan masyarakat Islam hari ini. Kesan yang paling nyata dari pemikiran sekularisme ialah perubahan dalam perwatakan individu. Perubahan perwatakan ini bermaksud, seseorang itu tidak lagi mementingkan kehidupan beragama tetapi lebih kepada menurut hawa nafsu, yang mana ia seterusnya mengakibatkan berlakunya kekosongan jiwa (Sidek Baba, 2007). Kesan daripada kekosongan jiwa ini pula telah mengakibatkan runtuhnya moral dan akhlak para remaja khususnya dalam masyarakat Islam hari ini. Contoh yang paling jelas yang boleh dilihat ialah masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja masa kini. Ia merupakan pengaruh daripada ajaran sekular. Menurut sekular, mereka menghalalkan percampuran lelaki dan perempuan, zina, gay, lesbian dan lain-lain perkara sosial yang negatif (Sidek Baba, 2007). Hal ini sangat membimbangkan terutamanya dalam kalangan remaja kerana nilai-nilai keinsanan dalam diri insan itu telah hilang dan menyebabkan mereka tidak lagi menjaga batas dan adab susila sebagai seorang Muslim yang sebenar. Sikap mengagungkan budaya barat telah menjadikan remaja kini semakin rosak akhlak dan jiwanya. Hal ini amat membimbangkan kerana remaja pada hari ini akan menjadi pemimpin pada masa akan datang, jika rosak akhlak remaja Muslim pada hari ini, maka masyarakat akan kepupusan pemimpin yang berwibawa pada masa akan datang.  

Kesimpulannya, sekularisme adalah satu ancaman yang sangat bahaya kepada umat Islam pada hari ini jika tidak dibendung. Oleh itu, semua pihak haruslah menggembleng tenaga untuk memastikan agar umat Islam tidak terpengaruh dengan sekularisme. Para ilmuan Islam haruslah memainkan peranan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang cara hidup Islam yang sebenar kepada semua lapisan masyarakat agar umat Islam tidak terjerumus kepada perkara yang bertentang dengan syariat Islam ini. Selain itu, pihak berkuasa juga harus memainkan peranan dalam memastikan anasir-anasir  luar yang berbahaya kepada umat Islam tidak terus menular dalam kalangan masyarakat melalui media massa yang bertentangan dengan Islam dan sebagainya. Umat Islam sendiri haruslah berbalik kepada ajaran Islam yang sebenar berasaskan al-Qur’an dan Hadith Rasulullah SAW dengan mengamalkan segala suruhan Allah SWT dan meninggalkan segala laranganNya.

RUJUKAN

Ghazali Darussalam. 1998. Dakwah Islam dan ideologi moden. Utusan Publications and Distributors Sdn. Bhd.
Shopuan Anwar Ahmad. 2003. Apa perlunya tuhan dan agama. PTS Publications and Distribution Sdn. Bhd
Sidek Baba. 2007. Wahai remaja kembaramu bermula disini. Selangor: Karya Bestari Sdn Bhd.
Zack Zakiy. 2012. Pandangan Islam terhadap sekulerisme. Islam harmoni dengan akhlak diakses pada 26 Oktober 2016 daripada http://islamharmonidenganakhlak.blogspot.my/2012/12/pandangan-islam-terhadap-sekularisme.html
Zaini Nasohah. 2004. Pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia: sebelum dan menjelang merdeka. Kuala Lumpur: Utusan and Publications Sdn Bhd.Monday, 23 May 2016


Tugasan 3: SWY 501 Pengurusan Institusi Pembangunan Islam

PRINSIP SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISLAM MS 1900


Artikel ini akan membincangkan mengenai prinsip sistem pengurusan kualiti MS 1900. Dalam sistem pengurusan kualiti MS 1900 terdapat prinsip-prinsipnya yang tersendiri yang terbahagi kepada tiga prinsip utama. Menurut Hasliza Mohamad Ali (2015) tiga prinsip berikut ialah yang pertama, pematuhan kepada prinsip halal dan haram dan prinsip muamalat manakala prinsip yang kedua pula ialah pengendalian operasi berasaskan nilai dan keputusan. Prinsip yang terakhir pula ialah  tindakan yang diambil perlu merujuk kepada maqasid syariah.

Prinsip yang pertama iaitu pematuhan kepada prinsip halal dan haram dan prinsip muamalat. Asas dalam penetapan hukum Islam yang diciptakan Allah SWT ialah halal dan harus. Namun sesuatu hukum itu akan menjadi haram apabila dibuktikan dengan ayat-ayat yang jelas daripada al-Quran dan al-Sunnah. Sekiranya tidak ada nas yang sarih disebabkan oleh hadis daif (lemah) yang menunjukkan haram, maka perkara tersebut tetap seperti hukum asal iaitu harus. Perkara yang dilarang lebih kecil daripada perkara yang dibenarkan. Hanya ada sebilangan kecil ayat yang jela mengenai larangan manakala apa sahaja yang tidak disebut dalam nas dihukumkan harus dan dimaaafkan. Setiap perkara yang haram atau apa sahaja yang menjurus kepada perkara haram dikira haram. Begitu juga jika bahayanya melebihi manfaat, ia adalah haram manakala jika manfaatnya melebihi bahaya ia adalah halal. Dalam Islam, perkara rutin kehidupan dan hal ehwal keduniaan boleh diubah menjadi ibadah dan ketaatan kepada Allah apabila disertai dengan niat yang baik. Oleh yang demikian, apa sahaja tindakan yang dibenarkan orang mukmin itu apabila disertakan dengan niat yang baik tindakannya menjadi satu ibadah.

Seterusnya, prinsip yang kedua dalam sistem pengurusan kualiti Islam MS 1900 ialah pengendalian operasi berasaskan nilai dan juga keputusan. Dato’ Dr Ismail Ibrahim menyatakan Islam adalah agama universal yang menawarkan banyak nilai. Nilai-nilai Islam sifatnya relevan dan dinamik sejajar dengan keperluan manusia dalam menggerakkan organisasi. Nilai-nilai yang baik ini perlu dimasukkan dalam pembangunan organisasi mahupun institusi. Nilai-nilai Islam secara khususnya telah menetapkan garis panduan serta sifat-sifat yang perlu ada pada seorang pengurus atau pekerja untuk dijadikan teras dan etika dalam semua hal-ehwal perkhidmatan untuk dinilai oleh Allah SWT. Menurut Mohamad Afandi Hasan (1992) pula menambah bahawa pengurusan dan pentadbiran yang berkonsepkan Islam hendaklah memenuhi kontrak asal antara Allah dan manusia, di mana manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di atas muka bumi ini. Pengurusan ini hendaklah memastikan pemansuhan rasuah, kerosakan, dan ketidakadilan dalam usaha untuk mewujudkan keadilan dalam organisasi dan masyarakat demi mencapai kebahagiaan hidup dan kejayaan hidup di dunia mahupun di akhirat. Dalam menguruskan dan mengendalikan operasi di institusi mahupun organisasi berdapat beberapa nilai yang perlu ditekankan oleh pekerja mahupun pengurus iaitu nilai amanah, disiplin, ikhlas dan juga dedikasi.

Prinsip yang terakhir pula ialah prinsip tindakan yang diambil perlu merujuk kepada maqasid syariah. Maqasid Syariah bermatlamat untuk menjaga kemaslahatan umat dan menjauhkan kemudaratan. Setiap perintah dan larangan Allah SWT mempunyai hikmah dan iktibar kepada manusia. Menurut Wahbah Al-Zuhaily, Maqasid Syariah ialah sebagai objektif syariah Islam untuk memelihara hukum alam, menjaga manusia daripada terlibat dengan perkara-perkara yang merosakkan. Muhamad Abu Zahrah menggariskan, terdapat tiga aspek utama dalam Maqasid Syariah ini iaitu untuk mendidik individu, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam dan menjaga maslahah dan menolak mafsadah (dipetik daripada Hasliza Mohamad Ali, 2015)

Kesimpulannya, setiap institusi yang melaksanakan sistem pengurusan kualiti Islam MS 1900 perlu melaksanakan ketiga-tiga prinsip yang telah ditetapkan agar segala matlamat yang telah digariskan dalam standart ini dapat dicapai dan memberi kesan yang positif dalam pelaksanaannya kepada setiap institusi yang melaksanakannya.

RUJUKAN

Hasliza Mohamad Ali. (2015). Kajian Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS 1900: Keperluan daripada Perspektif Islam di Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (Jawhar). Disertasi Ijazah Sarjana yang diserahkan kepada Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Tidak diterbitkan.

Hasan al-Banna Mohamed, Ab. Munim Ab. Ghani, Siti Arni Basir. (2013). Cabaran pelaksanaan MS 1900:2005 (Sistem Pengurusan Kualiti Menurut Perspektif Islam) di institusi pengajian tinggi swasta Malaysia: satu  kajian kes. International Convention on Islamic Management (ICIM 2013), APIUM. 27-28 November 2013.

Draf Malaysian Standard. (2014). Sistem Pengurusan Kualiti Berasaskan Syariah- Keperluan dengan Panduan (semakan pertama).

Muhammad Hisyam Mohamad. Piawaian Halal Sistem Pengurusan Kualiti Pemangkin Kepada Peningkatan Pencapaian Syarikat. Diakses dari http://www.ikim.gov.my/index.php/ms/utusan-malaysia/7774 pada 20 Mei 2016.
 

Monday, 18 April 2016Tugasan 2: SWY501 Pengurusan Institusi Pembangunan Islam


PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI ISLAM MS 1900


Sistem pengurusan kualiti Islam MS 1900 meletakkan syariah Islam di dalam pelaksanaannya. Bagi melaksanakan pensijilan MS 1900, terdapat syarat tertentu yang perlu difahami terlebih dahulu iaitu yang pertama memahami prinsip-prinsip asas syariah, yang kedua memahami prinsip halal dan haram dalam syariah, yang ketiga memahami prinsip muamalat, yang keempat memahami konsep kualiti dalam Islam dan yang terakhir ialah memahami nilai-nilai utama dalam Islam (Hasliza Mohamad Ali, 2015). Kelima-lima prinsip yang disenaraikan diatas penting untuk difahami kerana tanpa kefahaman dan ilmu yang jitu, sesebuah organisasi tidak dapat melaksanakan pensijilan MS 1900: 2005 dengan berkesan seperti yang dikehendaki.

Bagi melaksanakan MS 1900 ini, satu jawatankuasa telah diwujudkan iaitu Jawatankuasa Standard Perindustrian bagi Standard Halal (ISCI) dibawah kuasa Malaysia Standard. Malaysia Standard ini dibangunkan dengan tujuan untuk memastikan organisasi diuruskan selaras dengan prinsip syariah dan dibangunkan dengan tujuan untuk memastikan organisasi diuruskan selaras dengan prinsip syariah dan amalan sistem pengurusan kualiti. Standard ini memerlukan organisasi mengenal pasti titik kawalan kritikal syariah dalam keseluruhan proses organisasi itu, dengan berpandukan prinsip halal dan haram serta prinsip muamalat (urus niaga). Standard ini juga menggabungkan rangka kerja nilai teras organisasi untuk menjamin tadbir urus yang baik.

Menurut Siti Arni Basir, Ilhamie Abd. Ghani dan Nor Azzah Kamri (2013), pelaksanaan MS 1900 ini telah menghasilkan inovasi dalam bidang pentadbiran. Antara inovasi yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan MS 1900 ini ialah prosedur kerja yang semakin mantap, dapat memenuhi kehendak pelanggan, membangunkan budaya kualiti, penambahbaikn pekerja yang berterusan dan juga pencapaian pekerja yang cemerlang. Kualiti dalam Islam menekankan aspek mencari keredhaan Allah dan pekerjaan yang dilakukan mestilah ikhlas dan juga selari dengan prinsip Islam iaitu halal. Pelaksanaan MS 1900: 2005 juga perlulah memenuhi ciri-ciri tertentu antaranya ialah untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan tadbir-urus yang baik, melahirkan kepemimpinan yang berkesan, menggerakkan organisasi secara berasukan, inovatif dan mempunyai nilai murni sejagat. 

Kesimpulannya, MS 1900 ini disusun mengikut struktur yang tersendiri bagi membantu organisasi menghasilkan produk dan memberikan perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan pelanggan, memenuhi keperluan undang-undang dan seterusnya mengikut keperluan syariah yang telah ditetapkan.


RUJUKAN


Draf Malaysian Standard. (2014). Sistem Pengurusan Kualiti Berasaskan Syariah- Keperluan dengan Panduan (semakan pertama).

Hasliza Mohamad Ali. (2015) Kajian Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti MS 1900: Keperluan daripada Perspektif Islam di Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (Jawhar). Disertasi Ijazah Sarjana yang diserahkan kepada Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Tidak diterbitkan.

Siti Arni Bashir, Ilhamie Abd. Ghani dan Nor Azzah Kamri. (2013). Sistem Pengurusan Kualiti Islam MS 1900 Sebagai Program Inovasi Pentadbiran Awam: Kajian Kes di Pusat Zakat Melaka (PZM) kertas kerja yang dibentangkan di Seminar Inovasi Sektor Awam Peringkat Kebangsaan 2013 anjuran bersama Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) dan Pusat Inovasi dan Produktiviti Pentadbiran Awam (PIPPA), Universiti Sains Malaysia pada 18-19 November.


Monday, 14 March 2016

Tugasan Blog SYW 501

          Tugasan 1: SYW501 Pengurusan Institusi Pembangunan Islam
       Fatin Nabilah Binti Mohamad Tahir
    P-ISM0081/15
                   CALON SARJANA SAINS KEMASYARAKATAN
                  ( PENGURUSAN PEMBANGUNAN ISLAM)

Pengenalan Kepada Sistem Pengurusan Kualiti Islam MS 1900: 2005

Sistem Pengurusan Kualiti Islam atau lebih dikenali sebagai MS 1900:2005 ialah satu piawaian halal dalam bidang pengurusan kualiti yang telah digubal sejak dari tahun 2005. Idea awal penubuhannya telah dicetuskan oleh Tun Ahmad Sarji  Abd Hamid yang merupakan Pengerusi Permodalan Nasional Berhad (PNB) , Malaysia merangkap Mantan Pengerusi  IKIM serta SIRIM.

Sistem ini telah digubal oleh sebuah jawatankuasa khas yang dikenali sebagai Jawatankuasa Standard Malaysia berkenaan dengan Standard Halal (ISC 1). Jawatankuasa ini terdiri daripada beberapa agensi penting iaitu  Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Jabatan Standard Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Veterinar, Persatuan Pengilang-pengilang Malaysia, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) dan juga Institut Kualiti Malaysia. 

MS 1900: 2005 dibangunkan dengan menggunakan kerangka ISO 9001: 2000 yang merupakan versi Islam kepada pensijilan ISO 9001: 2000 dan merupakan yang pertama di dunia. Sistem Pengurusan Kualiti Islam MS 1900 diwujudkan untuk mengisi kelompangan yang wujud pada pensijilan ISO 9001: 2000 yang hanya mementingkan aspek produk dan output luaran sahaja malah ianya tidak menekankan kepada aspek dalamam mahupun spiritual itu sendiri. Sehubungan dengan itu, sistem piawaian ini turut diiktiraf oleh Standard Malaysia mengikut akta piawaian Malaysia 1996 (Akta 549) yang berpandukan piawaian asal MS ISO 9001: 2005 dengan menambah keperluan syariah di dalamnya. Seterusnya, pada tahun 2014 MS 1900: 2005 ditambahbaik menjadi MS 1900: 2014 melalui penjenamaan semula namanya yang baru iaitu Syariah-based Quality Management System - Requirement with Guidence.   

MS 1900: 2005 telah menggariskan tiga objektif utamanya dalam melaksanakan Sistem Pengurusan Kualiti Islam ini. Objektifnya yang pertama ialah untuk menyuntik kehendak dan keperluan syariah dalam amalan pengurusan kualiti dengan penekanan terhadap penghayatan nilai murni. Objektif yang kedua pula ialah untuk meningkatkan tahap kecekapan dan keberkesanan dalam pihak pengurusan organisasi menerusi amalan mahmudah. Seterusnya objektif yang terakhir pula ialah untuk meningkatkan tahap kepatuhan sesebuah organisasi terhadap kehendak syariah serta meningkatkan keyakinan pengguna, pelanggan Muslim dan juga pihak yang berkepentingan. Kelebihan yang terdapat pada MS 1900: 2005 ialah ianya dapat menjamin kualiti dan juga standard produk dan perkhidmatan yang berterusan yang dijalankan melalui surveillance audit iaitu audit pengawasan dengan memberi penekanan terhadap nilai-nilai Islam dan juga pegangan terhadap prinsip Islam.

Kesimpulannya, matlamat utama penubuhan piawaian ini adalah bagi menyuburkan amalan nilai-nilai murni Islam di dalam pengurusan kualiti sesebuah syarikat mahupun persatuan di negara ini. Dengan menjalankan Sistem Pengurusan Kualiti Islam MS 1900 dalam sistem pentadbiran sesebuah organisasi mahupun institusi, mutu dan prestasi sesebuah syarikat itu dapat ditingkatkan dengan penekanan kepada ajaran Islam yang sebenar. 
RUJUKAN

Hasan Al-Banna Mohamed, Abd Munim Ab Ghani, Siti Arni Basir. (2014). Sistem pengurusan kualiti menurut perspektif Islam MS 1900 di institusi pengajian tinggi: suatu cabaran masa kini. Global Journal Al Thaqafah 4 (2), 99-103.

Khatijah Othman. (2013). A brief overview on Islamic complience quality management system. International Journal of Management Sciences and Business Research, 2 (12), 139-140.

Rohana Mustaffa. MS 1900- Piawaian Halal Sistem Pengurusan Kualiti. Diakses dari
http://kpdnkk.bernama.com/newsBm.php?id=367533& pada 10 Mac 2016.